Добре дошли!

Сватбата е церемония, в която двама души сключват брак. Традициите и обичаите варират в различните култури, етнически групи, религии, държави и социални прослойки. Повечето сватбени церемонии включват размяната на брачни клетви, получаването на подаръци и публичното признаване на брака от лице, имащо законовото право да го обяви за официален. Съхраняването на живота и продължаването на рода са най-важните ценности за човека. Затова сватбата, която отбелязва създаването на ново семейство, е особено голям празник.

събота, 27 февруари 2010 г.

Документи, необходими за сключване на граждански брак

За сключването на граждански брак е необходимо да се спазят разпоредбите на Семейния кодекс и да се спазят редица процедури:
Лица, които не могат да сключат граждански брак:чл.7
Трябва да се подаде заявление от бъдещите младоженци до Общинския съвет в срок най-малко 30 дни преди датата на сватбата.Изключение за неспазване на този срок се допуска, ако уважителни причини налагат това. Тези причини не са конкретно определени и са по преценка на Кмета на Общината-сред тях са: напреднала бременност, предстоящо пътуване в чужбина, тежка болест на родител и др.
При подаването на заявлението не е необходимо да присъстват и двамата, достатъчно е този, който подава заявлението да носи и двете лични карти и свидетелства за предишни разводи, ако има такива.
Заявлението се вписва в специална книга със следните реквизити: дата на подаденото заявление, имената на лицата, които са го направили, както и датата и часът, когато ще се сключи бракът.
Желаещите да сключат граждански брак трябва да представят медицинско свидетелство и декларация, че не съществуват причини, възпрепятстващи създаването на семейство.
Чл. 9. (1) Всеки от встъпващите в брак представя на длъжностното лице по гражданското състояние:
1. декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл.7;
2. медицинско свидетелство, че не страда от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3;
3. декларация, че е осведомен за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.
Семеен кодекс
Декларациите и медицинските могат да се подадат и на по-късен етап. Медицинското важи 30 дни от датата на издаването, т.е трябва да е валидно към датата на сватбата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар